Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia medyczna > Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Chemia medyczna, stacjonarne pierwszego stopnia (WCH-0145-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Kierunek studiów Chemia medyczna bazuje na solidnych podstawach z zakresu chemii oraz dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych pozwalających poznać i zrozumieć podstawowe aspekty syntezy i identyfikacji związków aktywnych biologicznie, ich metabolizmu w organizmie, działania na poziomie molekularnym oraz zależności pomiędzy ich budową i aktywnością.
Podczas pięciu pierwszych semestrów studiów I stopnia realizowany jest obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej i modelowania molekularnego) uzupełniony o kursy z zakresu nauk biologicznych (biologia komórki, mikrobiologia, biofizyka, bioanaliza, fizjologia, analiza strukturalna biocząsteczek, biospektroskopia) i medycznych (podstawy farmakologii, toksykologia, biochemia medyczna, chemia leków, podstawy chemii medycznej, zarządzanie jakością w laboratorium i przemyśle farmaceutycznym). Ponadto w programie studiów został uwzględniony blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne, wychowanie fizyczne). Począwszy od IV semestru znaczna część programu realizowana jest w formie zajęć fakultatywnych, w ramach których studenci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych – Zaawansowana chemia organiczna jako podstawowe narzędzie w poszukiwaniu nowych leków (Moduł A) oraz Wybrane aspekty bioanalizy (Moduł B). Szósty semestr przeznaczony jest na licencjat obejmujący przygotowanie projektu licencjackiego i egzamin licencjacki

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na chemii medycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku studiów Chemia medyczna posiada interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych oraz medycznych i jest przygotowany do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym i dziedzinach pokrewnych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie i przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: - dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii i naukach biomedycznych - dysponuje wiedzą z zakresu fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych istotnych dla układów biologicznych - dysponuje wiedzą z zakresu metod informatycznych i statystycznych umożliwiającą podstawową analizę uzyskiwanych danych eksperymentalnych - dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na: a) posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną, charakterystykę stanów materii i ich właściwości, charakteryzowanie typów reakcji chemicznych, ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym; b) wykorzystanie podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu właściwości, struktury i reaktywności związków chemicznych; c) poznanie metod syntezy związków nieorganicznych i organicznych oraz określenie ich właściwości; d) zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek; e) posługiwanie się metodami analizy jakościowej, ilościowej i instrumentalnej wybranych jonów i związków chemicznych - dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą a) zdefiniowanie podstawowych pojęć i terminów biologicznych z zakresu morfologii i fizjologii organizmów żywych; b) poznanie istoty procesów fizjologicznych, prawidłowego funkcjonowania poszczególnych narządów organizmu ludzkiego oraz zrozumienie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka; c) poznanie budowy, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów - dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych leków i innych związków biologicznie aktywnych - ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej oraz technik eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy licencjackiej - dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności potrafi przedstawić zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym - dysponuje wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną - dysponuje wiedzą z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej, a także informacji patentowej - potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. - dysponuje wiedzą dotycząca ogólnych zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości UMIEJĘTNOŚCI: - potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w chemii i naukach przyrodniczych. - potrafi wykonać pomiar, wyznaczać wielkości fizykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną oraz krytycznie ocenić wiarygodność wyników oznaczeń. - potrafi powiązać informacje z cytologii i farmakologii z działaniem związku biologicznie aktywnego. - potrafi zaproponować powiązania struktury związków chemicznych z ich reaktywnością i aktywnością biologiczną. - otrafi posługiwać się podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi chemii medycznej. - potrafi syntezować, oczyszczać oraz analizować związki chemiczne z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych w podstawowym zakresie. - stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka. - potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelności tych informacji. - potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań. - potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami. - potrafi uczyć się samodzielnie - potrafi przygotować typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku angielskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. - potrafi posługiwać się językiem angielskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla chemii medycznej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - potrafi wyjaśnić konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi zdecydować, kiedy zwrócić się do ekspertów. - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. - potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - potrafi prawidłowo zidentyfikować i rozstrzygać dylematy (problemy) związane z wykonywaniem zawodu. - potrafi realizować zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy, umie postępować w stanach zagrożenia. - potrafi przedstawić społeczne aspekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności i związaną z tym odpowiedzialność; okazuje szacunek wobec różnych grup społecznych i troskę o ich dobro. - potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. - dba o jakość i staranność wykonywania zadań