Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, stacjonarne drugiego stopnia

Chemia, stacjonarne drugiego stopnia (WCH-0014-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Kierunek studiów Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto studia chemiczne posiadają akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network, która upoważnia Wydział Chemii UJ do przyznawania absolwentom europejskich dyplomów Eurobachelor, Euromaster oraz Chemistry Doctorate.
Studia na Wydziale Chemii UJ na kierunku Chemia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii w bardzo szerokim aspekcie tej nauki. Jednak główny nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia, a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.
W skład studiów wchodzić rdzeń wiedzy uzupełniającej (chemia teoretyczna, analiza instrumentalna, krystalografia, spektroskopia, język angielski) oraz panele specjalizacyjne. Proponujemy następujące panele specjalizacyjne:

 • Analityka w ochronie środowiska i zdrowia
 • Chemia sądowa
 • Chemia biologiczna
 • Chemia nowych materiałów molekularnych
 • Nanochemia i kataliza
 • Kataliza przemysłowa i adsorbenty
 • Polimery i kompozyty
 • Chemia teoretyczna i komputerowa
 • Fotochemia i spektroskopia optyczna
 • Fizykochemiczne podstawy nanotechnologii
 • Nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna
 • Chemia i monitoring środowiska
Więcej na temat paneli specjalizacyjnych można przeczytać na: https://chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/programy-chemia

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na chemii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia chemiczne przygotowują absolwenta do pracy w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, poczynając od przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego poprzez laboratoria diagnostyczne i analityczne, firmy handlowe, instytucje zajmujące się ochroną środowiska, szkoły (po zaliczeniu w czasie studiów bloku pedagogicznego), uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Średnia ze studiów pierwszego stopnia, dodatkowo wyniki egzaminu EChemTest z jednej dziedziny (chemia analityczna, nieorganiczna, fizyczna lub organiczna)

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - dysponuje poszerzoną wiedzą z matematyki, fizyki, nauk biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji (szczególnie ważne w kontekście specjalizacji interdyscyplinarnych) - dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji - dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę badawczą - dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością regulacji prawnych związanych z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej - posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej - potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej UMIEJĘTNOŚCI - potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji - posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznej oceny wyników tych badań - potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań - potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych - potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalności - zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+) - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka KOMPETENCJE SPOŁECZNE - przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich - potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji - potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia - potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; podejmuje z własnej inicjatywy działania uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia - potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność - potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska