Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, stacjonarne pierwszego stopnia

Chemia, stacjonarne pierwszego stopnia (WCH-0014-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Kierunek studiów Chemia na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto studia chemiczne posiadają akredytację Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej oraz międzynarodową akredytację European Chemistry Thematic Network, która upoważnia Wydział Chemii UJ do przyznawania absolwentom europejskich dyplomów Eurobachelor, Euromaster oraz Chemistry Doctorate.
Studia na Wydziale Chemii UJ na kierunku Chemia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii w bardzo szerokim aspekcie tej nauki. Jednak główny nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia, a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.
Studia mają na celu zdobycie wiedzy chemicznej w szerokim zakresie. Pięć pierwszych semestrów studiów I stopnia przypada na obowiązkowy rdzeń wiedzy podstawowej składający się z bloku przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, biochemia i biologia, podstawy chemii, chemia analityczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, podstawy chemii kwantowej, krystalografia), bloku przedmiotów kierunkowych (technologia chemiczna, chemia materiałów, chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami) i bloku przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne, wychowanie fizyczne). Ma on na celu zbudowanie solidnych podstaw z czterech zasadniczych szeroko rozumianych dziedzin chemii (analitycznej, fizycznej, nieorganicznej i organicznej) uzupełnionych o wiadomości z matematyki, fizyki i biologii niezbędnymi dla właściwego zrozumienia przedmiotów chemicznych. Piąty i szósty semestr przeznaczone są na zajęcia do wyboru w ramach czterech modułów ukierunkowujących (chemia analityczna i stosowana, chemia fizyczna i teoretyczna) oraz na licencjat obejmujący przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki (rigorosum)

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na chemii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, laboratoriach chemicznych oraz w administracji publicznej.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: − dysponuje wiedzą z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi w chemii − dysponuje wiedzą z zakresu fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym − dysponuje wiedzą z zakresu podstaw metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego pozwalającą na ich stosowanie w życiu codziennym i zawodowym − dysponuje wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą dokonywanie opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej − dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych działów chemii pozwalającą na: a) posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną; omówienie właściwości pierwiastków i związków chemicznych w oparciu o układ okresowy oraz stanów materii, charakteryzowanie podstawowych typów reakcji chemicznych oraz ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym; b) wykorzystanie podstawowych metod kwantowochemicznych do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów chemicznych; c) określanie podstawowych właściwości w tym także stereochemii oraz reaktywności związków nieorganicznych i organicznych oraz głównych metod ich syntezy; d) określanie relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych w tym także związków biologicznie aktywnych i makromolekuł; e) interpretację i dokonywanie opisu fenomenologicznego i molekularnego procesów i właściwości fizykochemicznych; f) stosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk chemicznych, a w szczególności stosowanie zasad i procedur analizy chemicznej i podstawowych technik badań strukturalnych, w tym spektroskopii − dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie wybranych działów chemii − dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym − dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną − zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej − potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju − zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i dziedzin pokrewnych UMIEJĘTNOŚCI: − potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w chemii, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu fizyki i chemii − posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizykochemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń − posiada umiejętność stosowania metod obliczeniowych oraz oprogramowania użytkowego w życiu codziennym i zawodowym − posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemii i wykorzystania prostych procesów biologicznych w chemii i technice − posiada podstawową umiejętność syntezowania, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych − posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wybranego działu chemii − zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka − posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji − potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki − potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań − potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych − potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami − potrafi uczyć się samodzielnie − posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł − posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł − posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE: − rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie − potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role − potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania − prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy − dba o jakość i staranność wykonywanych zadań − potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność; potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska − wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji − podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki