Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia nad buddyzmem > Studia nad buddyzmem, stacjonarne pierwszego stopnia

Studia nad buddyzmem, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0182-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na studiach nad buddyzmem

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: Student - zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; - student ma podstawową wiedzę o specyfice dyscypliny oraz o miejscu kulturoznawstwa w systemie nauk i jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; - student ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych; - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa; - posiada wiadomości z zakresu starożytnych i współczesnych buddyjskich kultur Wschodu; - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo); - ma podstawową wiedzę o różnych wymiarach kultury buddyjskiej i jej związkach z innymi sferami życia społecznego; - ma wiedzę ogólną dotyczącą przemian kulturowych w buddyjskich krajach Azji; - zna i rozumie podstawowe buddyjskie teksty kanoniczne - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. UMIEJĘTNOŚCI: Student: - posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie i analizę problemów badawczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych; - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych; - włada w piśmie klasycznymi językami kultur buddyjskich (pali, sanskryt, tybetański); - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu; - potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów kultury; - umie analizować procesy polityczne i społeczne w kulturach Wschodu; - identyfikuje wzajemne wpływy społeczno-polityczno-kulturowe Europy i Wschodu; - potrafi ująć komparatystycznie różne aspekty kultury Wschodu i Zachodu; - rozumie uwarunkowania i problemy mniejszości wschodnich w krajach europejskich - potrafi analizować problematykę asymilacji i akulturacji emigrantów ze Wschodu - potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie eseju naukowego oraz wystąpienia ustnego; - ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE: Student: - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; - ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych; - ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; - rozumie potrzebę rozwijania własnych zainteresowań - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych