Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia molekularna > Biotechnologia molekularna, stacjonarne drugiego stopnia

Biotechnologia molekularna, stacjonarne drugiego stopnia (WBBB-0141-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

W programie studiów znajdują się wysoce zaawansowane przed¬mioty kierunkowe, takie jak: m.in. immunologia, chemia białek, biologia komórki, bioinformatyka, podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek, pracownia inżynierii genetycznej, zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej i inżynieria bioprocesowa.
Ogromna większość tych kursów – oprócz wykładów i seminariów – to zajęcia laboratoryjne, na których studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Ponadto, dzięki programom między¬narodowym realizowanym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych i badawczych. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej czy wykonania pracy dyplomowej za granicą.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na biotechnologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów magisterskich legitymują się dobrą znajomością podstaw nauk ścisłych oraz gruntowną wiedzą dotycząca procesów biologicznych na poziomie molekularnym i komórkowym. Podstawy teoretyczne i poznane zaawansowane techniki laboratoryjne umożliwiają absolwentowi prace w zakresie: ukierunkowanej modyfikacji genetycznej i biotransformacji; analizy procesów wewnątrzkomórkowych; izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz w zakresie diagnostyki medycznej. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w placówkach badawczych, naukowych i w zależności od wybranej specjalności w laboratoriach biotechnologicznych związanych z medycyną, farmacją, ochroną środowiska czy rolnictwem.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę teoretyczną w zakresie niektórych działów biotechnologii (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów, inżynieria genetyczna) wybranych w zgodzie z tematyką projektu badawczego, realizowanego w ramach pracy magisterskiej - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik badawczych istotnych dla realizacji projektu badawczego, prowadzonego w ramach pracy magisterskiej - ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej związanej bezpośrednio z projektem badawczym realizowanym w ramach pracy magisterskiej - ma wiedzę w zakresie wybranych aktualnych problemów i odkryć w biotechnologii i w naukach pokrewnych - ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie pozwalającym na samodzielne opracowywanie wyników własnej pracy doświadczalnej - ma wiedzę w zakresie analizy architektury domenowej białek (w oparciu o bazy danych PFAM, PROSITE); zna techniki modelowania molekularnego oraz podstawowe metody molekularnej analizy filogenetycznej - ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii i naukach pokrewnych - ma poszerzoną wiedzę na temat znaczenia biotechnologii w ochronie środowiska - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach badawczych UMIEJĘTNOŚCI - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie szeroko pojętej biologii komórki, biochemii mikrobiologii lub inżynierii genetycznej - biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biochemii, biomedycyny i biotechnologii - posiada umiejętność wyszukiwania (także w oparciu o źródła internetowe) informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z przedmiotem własnej pracy badawczej oraz ma umiejętność ich krytycznej analizy - planuje i wykonuje doświadczenia naukowe projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego - wykorzystuje odpowiednie narzędzia bioinformatyczne do wyznaczania odległości ewolucyjnych między sekwencjami, konstrukcji drzew filogenetycznych oraz przewidywania funkcji i struktury trzeciorzędowej białek - stosuje metody statystyczne do analizy wyników własnych doświadczeń - posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie - interpretuje wyniki własnych badań naukowych w oparciu o literaturę przedmiotu - potrafi przygotować rozprawę naukową w języku polskim oraz krótkie streszczenie w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych - potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczących współczesnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych, w tym prezentacji dotyczących wyników własnych badań naukowych - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych oraz wystarczającym do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i potrzebę systematycznego zapoznawania się z postępem wiedzy i odkryciami naukowymi z dziedziny nauk przyrodniczych, a w szczególności biotechnologii i nauk pokrewnych - rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu obiektywnych informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w biotechnologii - potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter - jest świadomy, że biotechnologia może nieść za sobą dylematy bioetyczne; identyfikuje je we własnej pracy badawczej i umie je rozstrzygać - rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoich i innych osób - wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy