Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biotechnologia > Biotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Biotechnologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WBBB-0012-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Trzyletnie studia pierwszego stopnia, których program obejmuje podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka, szeroki zakres chemii) poszerzone o biofizykę, bioinformatykę i podstawy modelowania molekularnego. Podstawowe przed|mioty biologiczne (fizjologia człowieka, genetyka, biologia komórki, fizjologia roślin, biologia ewolucyjna) stanowią dobry fundament dla przedmiotów dotyczących procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym (biochemia, biochemia fizyczna, enzymologia, genetyka molekularna, immunologia, mikrobiologia). Ponadto, w programie studiów znajdują się wysoce zaawansowane przedmioty kierunkowe, takie jak: m.in. inżynieria białek, inżynieria komórkowa, inżynieria bioprocesowa, białka immobilizowane, przeciwciała monoklonalne, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin.
Ogromna większość tych kursów – oprócz wykładów i seminariów – to zajęcia laboratoryjne, na których studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Ponadto, dzięki programom międzynarodowym realizowanym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych i badawczych. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej czy wykonania pracy dyplomowej za granicą.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na biotechnologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent licencjackich studiów z biotechnologii jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych oraz samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwent studiów licencjackich z biotechnologii jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Nowa matura - wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: - posiada podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych działów chemii nieorganicznej i organicznej - posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunku macierzowego, rachunku różniczkowego i całkowego oraz analizy funkcji - posiada ogólną znajomość podstawowych elementów statystyki i teorii błędów, konieczną do analizy danych eksperymentalnych - posiada ogólną znajomość podstawowych zagadnień fizyki klasycznej oraz wiedzę z zakresu fizyki współczesnej potrzebną do zrozumienia zjawisk fizycznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych do badania procesów biologicznych - posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii fizycznej - posiada podstawową wiedzę w zakresie biochemii a szczególnie biochemii strukturalnej, enzymologii, metabolizmu, przepływu informacji genetycznej oraz sygnalizacji między- i wewnątrzkomórkowej - ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu biofizyki: rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych - posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych - ma podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii obejmującą: aspekty klasyfikacji mikroorganizmów, ich fizjologię i patogenność - ma podstawową wiedzę na temat metod fizycznych wykorzystywanych do badania własności strukturalnych makrocząsteczek (głównie białek i kwasów nukleinowych) oraz do badania ich wzajemnych oddziaływań - zna najważniejsze instrumentalne metody jakościowej i ilościowej analizy substancji biochemicznych - posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki klasycznej - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych narzędzi biotechnologii - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu biologii ewolucyjnej - ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii roślin - ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka - ma podstawową wiedzę w zakresie immunologii - zna ogólne zasady modelowania molekularnego biocząsteczek - ma podstawową wiedzę w zakresie bioinformatyki dotyczącą sposobów wyszukiwania i identyfikacji białkowych i genomowych sekwencji homologicznych - posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy oraz procesów służących ochronie środowiska - zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych subdyscyplinach biotechnologii (biotechnologia roślin, biotechnologia medyczna i diagnostyczna, otrzymywanie białek rekombinowanych) - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach chemicznych, biochemicznych i pokrewnych UMIEJĘTNOŚCI: - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii komórki, mikrobiologii - potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią - potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach - posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych - rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim - korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii - wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do przygotowania prezentacji multimedialnych - wykonuje proste doświadczenia naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego; opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu - stosuje podstawowe metody statystyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych - posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie - posiada podstawową umiejętność obsługi programów z pakietów EMBOSS, BLAST, FASTA pozwalającą na porównywanie i edycję sekwencji homologicznych; korzysta z SRS@EBI - potrafi dobrać i wykorzystać programy komputerowe do modelowania molekularnego w celu rozwiązania problemów dotyczących struktury biocząsteczek - umie przygotować opracowanie naukowe na podstawie danych literaturowych lub danych doświadczalnych - potrafi przygotować i przedstawić prezentację, dotyczącą zagadnień z zakresu biotechnologii i dyscyplin pokrewnych - samodzielnie zdobywa wiedzę - posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem instrukcji dotyczących prowadzenia doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest świadom możliwości podejmowania studiów II i III stopnia oraz studiów podyplomowych - potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter - jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania - rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób - wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych - dostrzega znaczenie pogłębiania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych dla rozwoju społecznego jednostki - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych