Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo narodowe > Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne drugiego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0107-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają za zadanie przekazanie pogłębionej wiedzy na temat roli i miejsca bezpieczeństwa narodowego we współczesnym świecie. Nacisk kładziony jest na wielopoziomową i wielowariantową analizę militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań i determinant bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego wobec nowych wyzwań w obliczu globalizacji, ze szczególnym naciskiem na kwestię bezpieczeństwa państwowego i publicznego w Polsce.
Studia umożliwiają pogłębione zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studenci zostaną także przygotowani do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej i nabędą również umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami antykryzysowymi, w szczególności związane z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Celem studiów jest dostarczenie usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i funkcji poszczególnych instytucji państwa, obowiązujących regulacji prawnych oraz przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się wzmiankowaną wiedzą.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium - bezpieczeństwo narodowe

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich instytucji państwowych i publicznych składających się na system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o bezpieczeństwie, ich miejscu w systemie nauki i relacjach do innych nauk - ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz pogłębioną wiedzę o organach i strukturach władzy funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz o ich historycznej ewolucji. - ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz występujących między nimi zależnościami w obszarze bezpieczeństwa narodowego. - ma rozszerzoną wiedzę na temat aktywności i roli człowieka w obszarze bezpieczeństwa narodowego pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego, regionalnego i globalnego - zna w sposób pogłębiony metodologię badań naukowych, w tym specjalistyczne metody i techniki gromadzenia danych, analizy naukowej i prezentacji informacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego struktur i więzi społecznych oraz o rządzących tymi zmianami normach, regułach i prawidłowościach - ma pogłębioną wiedzę na temat czynników wpływających na sposoby i formy zapewnienia bezpieczeństwa oraz instytucji stojących na jego straży - ma rozszerzoną wiedzę na temat instytucji, struktur i norm w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacjach kryzysowych - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie UMIEJĘTNOŚCI - potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje strukturalne zachodzące w sferze bezpieczeństwa narodowego - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w sferze bezpieczeństwa narodowego, sformułować własne opinie na ten temat oraz stawiać rozbudowane hipotezy badawcze i je weryfikować - potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem narodowym z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych dla nauk o bezpieczeństwie. - sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa - posiada umiejętność pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązania konkretnego problemu, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy - potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania wykorzystując stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy, wspomagające proces decydowania i wdrażania - wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej teoretycznej oceny problematyki zagrożeń i bezpieczeństwa, posługując się przy tym wybraną metodą badawczą - jest w stanie przygotować pisemną wypowiedź w języku polskim oraz obcym, prezentującą własne poglądy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, potrafiąc je merytorycznie uzasadnić oraz formułować odpowiedzi na krytykę. - potrafi przygotować i przeprowadzić poprawną prezentację, z wykorzystaniem technik multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego - posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi argumentować o jej słuszności, potrafi organizować proces uczenia się innych osób. - potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole oraz postępowania zgodnego z wymogami tej roli. - potrafi w odpowiedni sposób określić priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa, potrafi podejmować adekwatne działania w związku z wybranym przez siebie lub innych priorytetem. - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z bezpieczeństwem narodowym, potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki swojej działalności - wykazuje inicjatywę oraz głęboką motywację do aktywnego zaangażowania się w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest świadom skutków podjętych decyzji - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, również w wymiarze interdyscyplinarnym - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafi twórczo wykonywać obowiązki zawodowe.