Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo narodowe > Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe, niestacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0107-1NO)

pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia oferują ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych dotyczących bezpieczeństwa, zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwent będzie posiadał umiejętność postrzegania, rozumienia i analizowania istoty bezpieczeństwa, jego uwarunkowań, zależności i następstw w perspektywie funkcjonalnej, instytucjonalnej i strukturalnej. Umie analizować i stosować zasady oraz normy prawne, a także procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w ujęciu wielopoziomowym (globalnym, regionalnym, narodowym i lokalnym). Zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w ujęciu zarówno jednostkowym jak i systemowym.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Absolwent zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europu oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie złożonych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - Zna podejścia badawcze, nurty teoretyczne oraz terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych - Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej - Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym - Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania w sytuacji kryzysowej - Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa - Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w tym w aspekcie indywidualnej przedsiębiorczości - Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa - Identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje relacje i więzi między nimi - Zna techniki i narzędzia pozyskiwania i ochrony danych, właściwe dla studiowania bezpieczeństwa narodowego - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie UMIEJĘTNOŚCI - Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w naukach o bezpieczeństwie oraz w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych - Potrafi porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami i strukturami determinującymi bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe - Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa - Przyswaja i prawidłowo posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne - Potrafi identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułować sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej - Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa - Posiada podstawową umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym właściwym dla nauk o bezpieczeństwie z uwzględnieniem terminologii właściwej dla nauk o bezpieczeństwie - Wykazuje umiejętność selekcji i wykorzystywania źródeł badawczych oraz znajomość podstaw metodologii pracy naukowej - Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa - Posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem specyfiki nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Potrafi świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego i samodzielnego uaktualniania wiedzy - Ma świadomość znaczenia nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa dla kształtowania postaw i więzi społecznych - Potrafi współdziałać w grupie, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa - Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji - Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych - Jest przygotowany do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym, regionalnym - Jest przygotowany do pracy w administracji i instytucjach publicznych, władzach samorządowych, organizacjach pozarządowych wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego