Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biologia > Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Biologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WBL-0011-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia I stopnia na kierunku biologia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów realizowany jest w systemie punktowym ECTS, co - jeszcze w trakcie trwania studiów - umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy.
Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka kształcenia indywidualnego.
W trakcie realizacji programu ścieżki biologia organizmów student zdobędzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, a także - umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.
Ścieżka biologia środowiskowa zapewnia kształcenie w zakresie waloryzacji przyrodniczej, biotechnologii stosowanej w ochronie przyrody i środowiska, planowania i organizacji przestrzennej, rozwiazywania aktualnych problemów ekologicznych, środowiskowych i dotyczących ochrony przyrody, struktury organizacyjnej i aspektów prawnych ochrony przyrody. Zagadnienia badawcze, które obejmuje ścieżka biologia molekularna to fizjologia roślin i zwierząt, biochemia i biofizyka komórkowa, biologia komórki oraz sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa, mikrobiologia i immunologia, ewolucjonizm, filogeneza i genetyka molekularna. Innowacją ścieżki kształcenia indywidualnego nie jest sam program (lista kursów), ale forma realizacji programu i osiągania założonych efektów kształcenia. Ścieżka kładzie przede wszystkim nacisk na zdobywanie umiejętności, w tym praktycznej pracy w laboratorium. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów fakultatywnych (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin).
Kursy fakultatywne dają możliwość poszerzenia zakresu wiadomości przekazanych w ramach treści podstawowych i kierunkowych oraz zdobycia wiedzy szczegółowej z wybranej dziedziny biologii, zgodnie z zainteresowaniami oraz tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej. Prezentują one najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin biologii i pozwalają na opanowanie specjalistycznych technik badawczych, przygotowując tym samym absolwenta do pracy na różnych stanowiskach.
Studia pierwszego stopnia przewidują 120 godz. lektoratu jęz. angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2. Po II roku student ma obowiązek zaliczyć 3-tygodniową praktykę zawodową w Parkach Narodowych, laboratoriach lub instytutach naukowo-badawczych. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymaganych jest co najmniej 180 pkt. ECTS oraz przedstawienie i obrona pracy licencjackiej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat biologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii opartą na szerokiej podstawie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu biologii. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, pracy w laboratoriach w zakresie wykonywania podstawowej analityki i prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Zrealizowanie akademickiego programu kształcenia uprawnia absolwenta studiów pierwszego stopnia do dalszego zdobywania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne - rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych - rozumie znaczenie matematyki i metod statystycznych oraz metod numerycznych w interpretacji zjawisk procesów biologicznych - ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii w zakresie koniecznym dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych - ma wiedzę w zakresie budowy, właściwości i funkcji mikrocząstek biologicznych - wyjaśnia mechanizmy molekularne szlaków metabolicznych - zna mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej i regulacji jej ekspresji - opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie oraz rozumie ich znaczenie - opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu - objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów - opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmów na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu - rozumie mechanizmy ewolucji - wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej - zna tło historyczne rozwoju nauk biologicznych, w szczególności dotyczące stosowanych w nich metod badawczych - zna podstawowe zasady rozpoznawania roślin i zwierząt - zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii molekularnej, biochemii - zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach na poziomie komórki - zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach struktury i funkcji fizjologicznych organizmów wielokomórkowych - zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem - zna zasady stosowania technik inżynierii genetycznej i komórkowej oraz biotechnologii i możliwości ich praktycznego wykorzystywania - rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii UMIEJĘTNOŚCI - stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach biologicznych - czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim - czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim - wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego - wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach - wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego - stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych - przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne - potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski - potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach - potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych - potrafi komunikować się z innymi biologami wykorzystując różne kanały komunikacji i posługując się poprawnym językiem biologicznym - potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych - potrafi przygotować prezentację oraz zreferować w języku polskim i języku obcym wybrany problem biologiczny - potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany - ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej - potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu - jest świadom potrzeby ciągłego przystosowywania się do zmieniających się wyzwań i elastyczności w podejmowaniu decyzji - jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia - ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własne i działania innych osób, kieruje się zasadami etyki - wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy