Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biofizyka molekularna i komórkowa > Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Biofizyka molekularna i komórkowa, stacjonarne pierwszego stopnia (WBBB-0159-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Biofizyka molekularna i komórkowa (BIOMIK) na Wydziale BBiB to kierunek silnie osadzony naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki. Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów I stopnia BIOMIK dobrze wpisuje się w takie zapotrzebowanie, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny biologii, jak i biofizyki. Studenci opanują wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przedmiotów ogólnobiologicznych, programowania, modelowania i analizy danych, ale także będą mogli poznać wiele współczesnych metod eksperymentalnych i zdobyć podstawową wiedzę o układach biologicznych.
W grupie przedmiotów podstawowych znajdują się kursy budujące ogólną wiedzę: umożliwiające rozumienie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w przyrodzie oraz stosowanie formalizmu matematycznego do ich opisu. W ramach kursów specjalistycznych studenci uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą badania procesów molekularnych w układach żywych. Akcenty programowe „biofizyki molekularnej i komórkowej” położone są na kontekst biologiczny. Absolwent tego kierunku ma uzyskać przygotowanie teoretyczne w zakresie funkcjonowania układów i systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji oraz umiejętności praktyczne do ich badania na poziomie molekularnym. Odróżniającym elementem programowym jest liczna grupa kursów specjalistycznych, prezentujących podstawowe i zaawansowane metody badania układów komórkowych, (w tym zaawansowane techniki mikroskopowe).
Nauczane metody biofizyczne dobrane są pod kątem badań różnych aspektów funkcjonowania komórki i poznawania ich molekularnych mechanizmów funkcjonowania. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ramach programu Erasmus Praktyki, podczas studiów można ubiegać się o praktyki w dowolnym kraju europejskim.
Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku "biofizyka molekularna i komórkowa" jest wysoki poziom naukowy i doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków z innych wydziałów (WFAiIS, WMiI, WChemii) do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na biofizyce molekularnej i komórkowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku BIOMIK uzyskują stopień licencjata biofizyki. Absolwent ma uzyskać przygotowanie teoretyczne w zakresie funkcjonowania układów i systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji oraz umiejętności praktyczne do ich badania na poziomie komórki i molekularnym. Po ukończeniu studiów Absolwent posiada wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk biologicznych i ścisłych, umie obsługiwać aparaturę naukową, a także analizować i przetwarzać uzyskane dane. Dąży do dalszego samodzielnego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, zna język obcy na poziomie B2 i zna słownictwo specjalistyczne z biofizyki. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia z biofizyki lub studiach drugiego stopnia innych kierunków biologicznych. Absolwenci studiów BIOMIK posiadają umiejętności wymagane do podjęcia pracy w działach wdrożeniowych i badawczych przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, związanych z ochroną środowiska lub ochroną zdrowia, a także komercyjnych i niekomercyjnych laboratoriach wzorcowych i diagnostycznych. Zatrudnienie absolwenta jest również możliwe w niekomercyjnych instytucjach naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych zajmujących się dziedzinami pokrewnymi biologii molekularnej lub na pograniczu nauk biologicznych i fizyczno-informatycznych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

O przyjęciu na studia kandydata decyduje osiągnięty wynik kwalifikacji, obejmujący jeden przedmiot rozszerzony wybrany spośród matematyki, fizyki, chemii lub biologii.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - rozpoznaje biofizykę jako samodzielną dyscyplinę w obrębie nauk przyrodniczych, jej przedmiot, zakres, metodologię; ma szeroką podstawową i zaawansowaną wiedzę z biofizyki; rozumie, że biofizyka jest nauką multidyscyplinarną i zna współczesne kierunki badań biofizycznych - posiada ogólną wiedzę z chemii ogólnej i fizycznej oraz biochemii - zna oprogramowanie komputerowe umożliwiające wykonanie podstawowych analiz wyników badań i ich opracowanie zna i rozumie na poziomie ogólnym problemy nauk o życiu i ich kontekst w życiu społecznym i gospodarczym - zna system operacyjny GNU/Linux; zna języki programowania używane w celach naukowych; zna popularne programy użytkowe - zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zastosowaniu do problemów biologicznych - posiada dobrą znajomość podstaw fizyki doświadczalnej w tym mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę atomową - zna metody badania układów komórkowych, w tym podstawowe i zaawansowane techniki mikroskopowe, metody biofizyczne stosowane w badaniu i inżynierii komórki oraz biofizyczne aspekty funkcjonowania komórki; - zna budowę, rolę i funkcję biocząsteczek, zna podstawowe i zaawansowane metody spektroskopowe i inne biofizyczne metody badań biocząsteczek - zna metody modelowania komputerowego na poziomie atomowym, cząsteczkowym i komórkowym; rozumie rolę modeli w naukach przyrodniczych i ścisłych; zna podstawowe metody bioinformatyczne wykorzystywane przy przeszukiwaniu biologicznych i literaturowych baz danych zna podstawy funkcjonowania układów i systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji - zna podstawy terminologii i zakres etyki; wykazuje orientację we współczesnej bioetyce i potrafi zidentyfikować konkretne etyczne i bioetyczne problemy we współczesnych naukach biologicznych - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratoriach badawczych - zna podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej i przestrzeganiem prawa autorskiego wykazuje znajomość podstaw prawnych niezbędnych do uprawniania wyuczonego zawodu biofizyka UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zastosować zasady analizy statystycznej, w tym reguły rachunku niepewności pomiarowych, do opracowania wyników eksperymentalnych - potrafi przeprowadzić obliczenia analityczne i numeryczne w zakresie zagadnień matematyki wyższej i ich zastosowań do rozwiązywania konkretnych biofizycznych problemów doświadczalnych i teoretycznych - wykorzystuje narzędzia informatyczne w pracy biofizyka, w szczególności potrafi zaimplementować zaprojektowany algorytm z wykorzystaniem poznanych języków programowania - potrafi dobrać i wykorzystać profesjonalne programy komputerowe do modelowania molekularnego w celu rozwiązywania problemów z zakresu struktury i dynamiki cząsteczek i ich układów oraz do modelowania procesów fizykochemicznych; potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem bioinformatycznym oraz korzystać z biologicznych i literaturowych baz danych - potrafi dobrać metody biofizyczne i współczesną aparaturę do badania struktury i dynamiki biocząsteczek i ich układów oraz zastosować je w praktycznych badaniach biofizycznych potrafi przeczytać ze zrozumieniem dowolną publikację naukową z zakresu biofizyki w języku polskim i angielskim oraz dokonać krytycznego przeglądu literatury pod kątem wybranego zagadnienia, potrafi formułować argumenty w dyskursie naukowym - potrafi zinterpretować wyniki swoich badań i zwięźle je zaprezentować w kontekście danych literaturowych ma doświadczenie w pracy w laboratoriach biochemicznych i biofizycznych; umie zorganizować swoją pracę laboratoryjną; posiada umiejętność i doświadczenie w posługiwaniu się typowym sprzętem laboratoryjnym; zaawansowaną aparaturą pracowni biochemicznej i biofizycznej - posiada zaawansowane umiejętności w pracy z komputerem i oprogramowaniem użytkowym - ma umiejętności językowe w zakresie nauk biofizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - potrafi samodzielnie i w sposób ukierunkowany zdobywać i poszerzać wiedzę w celu dalszego rozwijania umiejętności zawodowych - potrafi pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzebny na realizację podjętego zadania; umie terminowo wykonać zaplanowane zadania KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi odpowiedzialnie realizować zadania przydzielone w zespole, dostosować własną działalność do realizacji uzgodnionego wspólnie planu; umie terminowo wykonać zaplanowane zadanie i rozumie tego konieczność - przestrzega zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej pracy - rozumie potrzebę samorozwoju i aktywnej postawy w zdobywaniu aktualnej wiedzy, zna wartość inicjatywy w poszukiwaniach na rynku pracy, ma doświadczenie praktyki zawodowej - zna swoje mocne i słabe strony, adekwatnie ocenia zakres posiadanych umiejętności i wiedzy