Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Business and Finance Management > Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia

Business and Finance Management, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-E191-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski
Studia II stopnia na kierunku zarządzanie, specjalność Business and Finance Management rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, kierowniczych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz analityków, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W sposób szczególny przygotowują do podejmowania pracy w podmiotach związanych z kapitałem zagranicznym, zarówno z uwagi na wykładowy język angielski, jak i dzięki kształceniu umiejętności swobodnego poruszania się w światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów, wydziałów inżynieryjno-ekonomicznych, prawa i administracji, psychologii, socjologii oraz innych.
Program studiów
Szczegółowy opis programu studiów znajduje się na stronach: www.econ.uj.edu.pl
Indywidualizacja programu kształcenia oparta jest o jego dostosowywanie do zmieniających się potrzeb życia społeczno-gospodarczego oraz oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku pracy i uwzględnianiu w programie kształcenia treści poświęconych aktualnym, najważniejszym problemom gospodarczym współczesnego świata oraz propozycjom ich rozwiązywania.
Do podjęcia studiów konieczna jest znajomość języka angielskiego.
Łączna minimalna liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów wynosi 120.
Suma punktów z wszystkich przedmiotów obligatoryjnych wynosi 94.
Studencki ruch naukowy
W Katerze Zarządzania w Turystyce działają dwa koła naukowe: TKN Horyzont ukierunkowane na zarządzanie w turystyce oraz KN Managerów Sportu powiązane z zarządzaniem w sporcie. W Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania działa Koło Naukowe STRATEG, które pomaga studentom w zdobyciu doświadczenia z dziedziny zarządzania m.in. poprzez aktywną współpracę ze studentami Koła Naukowego Heller Farkas z Węgier, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkań z przedstawicielami biznesu. Działalność w kołach naukowych daje studentom unikalną możliwość udziału w licznych i oryginalnych projektach, również międzynarodowych, oraz umożliwia prowadzenie współpracy z firmami, w których członkowie Kół będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na Business and Finance Management

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA Posiada wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania, zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami. Rozpoznaje elementarne doktryny gospodarcze, posługuje się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie. Posiada wiedzę na temat istoty, dynamiki i skutków współczesnych zjawisk społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności. Rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznej odpowiedzialności biznesu, posiada wiedzę na temat uwarunkowań i różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych regionów, państw i instytucji. Zna częściowo współczesny dorobek psychologii biznesu i socjologii organizacji oraz możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji, przywództwa i pracy zespołowej, a także negocjacji i wpływu społecznego. Zna podstawy metodologii badań naukowych oraz wybrane zaawansowane metody statystyczne, ekonometryczne oraz narzędzia informatyczne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych. Zna kluczowe przepisy, dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego. Posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów doskonalenia, restrukturyzacji i innowacji w organizacjach. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Zna ogólne i wybrane szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz dziedzin pokrewnych (w powiązaniu ze specjalnością). Posiada umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym sektorze. Potrafi poddać pogłębionej obserwacji zjawiska w organizacji i jej otoczeniu. Umie formułować problemy badawcze pozwalające na analizę wybranych złożonych procesów w skali organizacji, gospodarki narodowej, a także w skalach: międzynarodowej i globalnej. Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi w rozwiązywaniu praktycznych problemów z dziedziny zarządzania, posiada umiejętności modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów w organizacji lub instytucji przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych i narzędzi informatycznych. Umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa/organizacji. Posiada umiejętności integrowania wiedzy z pokrewnych dziedzin w celu zarządzania zmianami w organizacji oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów. Potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych oraz proponować procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod diagnozy oraz krytycznej oceny możliwych wariantów strategii organizacji. Posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa, posługuje się wybranymi normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości, itp.), również na poziomie zintegrowanym. Posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji. Posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich. Zna podstawowe strategie negocjacyjne. Posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym. Posługuje się terminologią z dziedziny biznesu w języku obcym w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim. Rozumie znaczenie aspektów zarządczych, społecznych, ekonomicznych, politycznych i środowiskowych podejmowanych działań. Posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania. Jest przygotowany do prowadzenia debaty, prezentacji i negocjowania, jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji. Rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie oraz globalizacji. Jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali mikro oraz makro. Jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych.

Efekty kształcenia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA Absolwent zna i rozumie:  treści współczesnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk o zarządzaniu na rozszerzonym poziomie,  szczegółowe relacje między podmiotami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora finansowego w skali krajowej oraz międzynarodowej,  pogłębione zastosowania metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych w organizacji,  oraz potrafi wyjaśnić na przykładach z praktyki funkcjonowania organizacji koncepcje opisujące zarządzanie zespołem i przywództwo organizacyjne,  oraz wyjaśnia i uzasadnia znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i społecznej odpowiedzialności biznesu wraz ze wskazaniem odniesień do praktyki gospodarczej,  oraz potrafi wyjaśnić na przykładach koncepcje zarządzania strategicznego opisujące zarządzanie zespołem i przywództwo organizacyjne,  oraz potrafi podać przykłady odnoszące się do praktyki gospodarczej odnośnie różnic w komunikacji interpersonalnej oraz w zarządzaniu wynikających z funkcjonowania organizacji na międzynarodowym rynku,  współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji,  ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,  tendencje mające wpływ na kształtowanie organizacji przyszłości, potrafi przy tym integrować poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania. UMIEJĘTNOŚCI Absolwent potrafi:  stosować w pracy lub nauce pogłębioną wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, powiązaną z kierunkiem studiów Business and Finance Management,  stosować w pracy lub nauce pogłębioną, wyspecjalizowaną wiedzę z innych obszarów niż nauki o zarządzaniu, które są powiązane z kierunkiem Business and Finance Management,  samodzielnie podjąć działalność w zakresie tworzenia i rozwijania organizacji operującej na rynku lokalnym, krajowym, międzynarodowym,  dobierać adekwatne metody i narzędzia do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia,  podejmować decyzje strategiczne oraz proponować rozstrzygnięcia z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji,  dokonywać całościowej diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii  projektować zmiany w organizacji i zarządzać zmianami,  dokonać doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich,  pracować w środowisku międzykulturowym z użyciem języka angielskiego w rolach: pracownika, doradcy, menedżera,  prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent jest gotów do:  tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim,  porozumiewania się z otoczeniem w środowisku organizacji oraz dzielenia się swoją wiedzą z osobami nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania; działanie te realizuje również posługując się językiem angielskim,  prowadzenia konstruktywnego dialogu, debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów - również w języku angielskim,  adaptacji do pracy w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji,  planowania i organizowania działań zespołu pracowniczego z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk: zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w realiach stabilnej pracy grupy zadaniowej,  podejmowania w pracy zespołowej, jak i w pracy indywidualnej wyzwań związanych ze zmianami strukturalnymi na poziomie zespołu, organizacji jak i rynku,  samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji,  przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych,  podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach kryzysowych w skali zespołu, działu, organizacji,  brania odpowiedzialności przed innymi uczestnikami organizacji i przed społeczeństwem za podejmowane decyzje.

Plan studiów: