Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biofizyka > Biofizyka, stacjonarne drugiego stopnia

Biofizyka, stacjonarne drugiego stopnia (WFAI-0305-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Postępujący szybko rozwój nauk i technologii biologicznych, far|ma|ceutycznych i medycznych w świecie wywołuje zapotrzebowanie na fizyków biologicznych kształconych w nowej interdyscyplinarnej formie studiów. Studia II stopnia biofizyki zostały podzielone na dwie specjalności: biofizykę molekularną oraz fizykę medyczną. Wybór specjalności następuje w chwili dokonania wpisu na studia.
Studiowanie biofizyki molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także procesów zachodzących na poziomie molekularnym w układach biologicznych. Zastosowanie nowych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach zaowocowało ogromnym postępem w medycynie. Proces ten ciągle się rozwija i jest wynikiem współdziałania fizyków i lekarzy. Owocna symbioza jest szansą dla ludzi posiadających dogłębną wiedzę fizyczną a jednocześnie otwartych na zagadnienia związane z ochroną zdrowia. Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest na specjalności fizyka medyczna.
Studia II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Obejmują problemy na styku fizyki, biologii, biotechnologii, genetyki oraz nauk medycznych.
Indywidualizacja toku nauczania na II stopniu studiów biofizyki została zwiększona w porównaniu do studiów I stopnia. Grupa przed|miotów obowiązkowych została bardziej ograniczona, zaś kształcenie realizowane jest w większej mierze w oparciu o przed|mioty kierunkowe. Zostały one podzielone na następujące bloki: blok przed|miotów biofizycznych, blok przed|miotów medycznych, blok przed|miotów biologicznych, blok metod biofizyki, oraz blok przed|miotów informatycznych. W ramach każdego z bloków przed|miotów kierunkowych student realizuje minimum punktowe, natomiast stosownie do indywidualnego profilu swoich zainteresowań naukowych zwiększa liczbę przed|miotów z odpowiedniego bloku dla uzyskania pełnej liczby punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia. Dzięki takiej organizacji, studia biofizyki II stopnia przygotowują unikalnych specjalistów o interdyscyplinarnym profilu wykształcenia dla szybko rozwijających się dziedzin pogranicza biologii, medycyny i nauk fizycznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na biofizyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe