Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biochemia > Biochemia, stacjonarne drugiego stopnia

Biochemia, stacjonarne drugiego stopnia (WBBB-0311-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, w jej głównych działach takich jak biochemia analityczna, biochemia strukturalna i fizyczna, biochemia komórkowa, biochemia organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemia medyczna oraz genetyka molekularna i inżynieria genetyczna. Potrafi interpretować zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym i rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, a ich funkcją. W szczególności, dokumentuje biegłość w technikach badawczych, które były niezbędne dla przygotowania pracy magisterskiej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na biochemii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii. Potrafi interpretować zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym i rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek, a zwłaszcza białek i kwasów nukleinowych, a ich funkcją. Dysponuje znajomością nowoczesnych narzędzi badawczych i analitycznych umożliwiających zarówno badanie struktur biologicznych jak i umożliwiających modyfikacje informacji genetycznej. Umie korzystać z fachowej literatury biochemicznej oraz komputerowych baz danych biochemicznych. Ma opanowane zasady i techniki archiwizowania, obróbki statystycznej, prawidłowej prezentacji i samodzielnej interpretacji wyników analiz biochemicznych. Posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne, zarówno w gronie specjalistów jak i osób spoza dyscypliny biochemii. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przestrzega przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej i bioetyki.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: - osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej - ma pogłębioną wiedzę z zakresu biochemii umożliwiającą dostrzeganie związku pomiędzy teorią a praktyką - interpretuje zjawiska biologiczne na poziomie molekularnym w kategoriach pojęć i praw chemii - rozumie mechanizmy zależności pomiędzy strukturą biocząsteczek a ich funkcją, zwłaszcza w odniesieniu do białek i kwasów nukleinowych - zna nowoczesne narzędzia badawcze i analityczne, umożliwiające badanie struktur biologicznych i procesów biochemicznych oraz umożliwiające modyfikacje informacji genetycznej - zna elementy statystyki matematycznej i teorii błędów na poziomie, pozwalającym na samodzielne opracowywanie wyników własnej pracy doświadczalnej - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym - ma pogłębioną znajomość metod i technik badawczych, niezbędną dla realizacji projektu badawczego, stanowiącego podstawę własnej pracy magisterskiej - zna polską oraz angielską terminologię biochemiczną na poziomie rozszerzonym - ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów związanych z biochemią - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej związanej z projektem badawczym realizowanym na potrzeby pracy magisterskiej - ma wiedzę w zakresie planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych poznanych w trakcie studiów - posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach związanych z biochemią - wykazuje podstawową znajomość zasad finansowania badań - wykazuje znajomość podstaw prawnych niezbędnych do uprawniania wyuczonego zawodu biochemika oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych UMIEJĘTNOŚCI - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze nowoczesnej biochemii - korzysta z aktualnej literatury naukowej z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych, zarówno w języku polskim jak i angielskim - wykazuje umiejętność wyszukiwania z różnych źródeł, w tym również internetowych, informacji dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów własnej pracy badawczej a ponadto umiejętność ich selekcji i krytycznej oceny - wykorzystuje nowoczesne programy bioinformatyczne, umożliwiające porównywanie sekwencji białek i kwasów nukleinowych, przewidywania i wizualizacji struktury przestrzennej makrocząsteczek oraz analizy pokrewieństw ewolucyjnych pomiędzy organizmami - planuje zadania badawcze i wykonuje doświadczenia związane z tematyką pracy magisterskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego - potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę naukową pod opieką doświadczonego pracownika naukowego, w pracy tej stosuje się do szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi oraz dba o stan powierzonego urządzenia - stosuje metody statystyczne do analizy danych doświadczalnych - potrafi interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie proste wnioski o wyższym stopniu ogólności - wykazuje umiejętność formułowania wniosków na podstawie danych literaturowych zbieranych z różnych źródeł - wykazuje umiejętność napisania rozprawy naukowej w języku polskim oraz krótkiego streszczenia w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych - posiada umiejętność przygotowywania oraz publicznego wygłaszania referatów w języku polskim i angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych - posiada umiejętność dyskutowania na tematy biochemiczne, zarówno w gronie specjalistów jak i osób spoza dyscypliny biochemii - posługuje się językiem angielskim na poziomie, wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową - jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia lub pracy zawodowej w laboratoriach badawczych i diagnostycznych: w przemyśle biotechnologicznym, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna stan i ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej aktualizowania i własnego doskonalenia zawodowego w zakresie biochemii - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi określić priorytety realizacji wyznaczonych przez siebie, lub innych, zadań - wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i za tworzenie warunków bezpiecznej pracy - rozumie ważność praktycznego zastosowania poznanej wiedzy - przestrzega zasad etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób