Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Biochemia > Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia

Biochemia, stacjonarne pierwszego stopnia (WBBB-0311-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Absolwent ma wyrobiony nawyk interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii. Zna metody i techniki biochemii i genetyki molekularnej na średnim poziomie zaawansowania, potrafi obsługiwać rutynowo stosowaną aparaturę, zna zasady jej działania oraz zakresy możliwości i ograniczenia poszczególnych metod. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych - w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, medycynie, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na biochemii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień biochemii, opartymi na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Ma wyrobiony nawyk interpretacji zjawisk biologicznych w kategoriach pojęć i praw chemii. Absolwent zna metody i techniki biochemii na średnim poziomie zaawansowania oraz podstawowe techniki genetyki molekularnej, potrafi obsługiwać rutynowo stosowaną aparaturę, zna zasady jej działania oraz zakresy możliwości i ograniczenia poszczególnych metod. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresów chemii i biologii w stopniu podstawowym oraz z zakresu biochemii w stopniu rozszerzonym. Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej przestrzega przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej i bioetyki.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Nowa Matura - wynik egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: chemii oraz jednego przedmiotu do wyboru: matematyka, fizyka, biologia.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA: - rozpoznaje biochemię jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych, potrafi określić jej przedmiot, zakres i metodologię - posiada znajomość matematyki wyższej i statystyki matematycznej na poziomie, wystarczającym dla opisywania zjawisk biochemicznych i interpretacji wyników badań biochemicznych - zna podstawowe zagadnienia i problemy fizyki współczesnej, rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych i biochemicznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach procesów biologicznych - ma wiedzę biologiczną niezbędną dla prawidłowej interpretacji procesów biochemicznych oraz prawidłowego posługiwania się modelowymi organizmami o różnym stopniu złożoności dla celów badań biochemicznych - opanował podstawowe zagadnienia z zakresu chemii ogólnej, organicznej i fizycznej oraz rozumie ich znaczenie dla opisu budowy, właściwości i funkcjonowania biocząsteczek, oraz przebiegu i mechanizmu najważniejszych procesów biochemicznych - przyswoił pojęcia specjalistyczne z zakresów chemii i biologii w stopniu podstawowym oraz z zakresu biochemii w stopniu rozszerzonym - zna i rozumie hierarchiczną organizację strukturalną organizmów - ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy (węglowodany, peptydy i białka, nukleotydy i kwasy nukleinowe, lipidy), podać ich podstawowe cechy strukturalne i właściwości chemiczne, rozumie zależności pomiędzy strukturą makrocząsteczek a ich funkcjami - rozumie znaczenie enzymów jako biokatalizatorów, zna ich podstawowe właściwości strukturalne i katalityczne, klasyfikację, podstawową kinetykę reakcji katalizowanych przez enzymy, przyswoił w zakresie podstawowym wiedzę na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej i regulacji działania enzymów - zna główne procesy metaboliczne zachodzące w komórkach i rozumie zasady ich koordynacji na różnych poziomach funkcjonowania organizmów żywych - posiada podstawową wiedzę w zakresie genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej oraz rozumie procesy przepływu informacji genetycznej i ich regulację - rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej - osiągnął poszerzoną do średniego poziomu zaawansowania wiedzę w zakresie wybranych głównych działów współczesnej biochemii, m.in. biochemii analitycznej, biochemii strukturalnej i fizycznej, biochemii komórki, biochemii organizmów na różnych poziomach zaawansowania ewolucyjnego, biochemii medycznej oraz genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej - zna podstawy metodyczne badań biochemicznych nad nienaruszonymi komórkami, frakcjami subkomórkowymi i makrocząsteczkami - posiada podstawy dla rozumienia problemów etycznych pojawiających się we współczesnych naukach biologicznych, biotechnologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klonowania, inżynierii genetycznej, transplantacji i doświadczeń na zwierzętach - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym dla samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zna w zakresie ogólnym zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biochemii i dyscyplin pokrewnych UMIEJĘTNOŚCI: - posługuje się podstawowymi metodami matematycznymi w biochemii - posługuje się podstawowymi użytkowymi programami informatycznymi w systemie operacyjnym Windows - posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych - posługuje się podstawowymi programami bioinformatycznymi umożliwiającymi porównywanie sekwencji białek i kwasów nukleinowych oraz przewidywania i wizualizacji struktury przestrzennej makrocząsteczek - wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem zaawansowanej literatury biochemicznej w języku polskim oraz podstawowych tekstów biochemicznych w języku angielskim - potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych w odniesieniu do układów biologicznych - potrafi zastosować podstawowe elementy statystyki i teorii błędów do analizy danych eksperymentalnych - jest przygotowany do samodzielnej pracy w laboratorium biochemicznym, w trakcie której świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium biochemicznym i w pracy takiej poczuwa się do współodpowiedzialności za odpowiednią organizację działań oraz bezpieczeństwo współpracujących z nim osób - potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w badaniach biochemicznych, przestrzega zasad wyszczególnionych w instrukcjach obsługi i dba o stan powierzonych mu urządzeń - potrafi posłużyć się podstawowymi metodami identyfikacji i ilościowego oznaczania związków biologicznych - posiada umiejętności na średnim stopniu zaawansowania w zakresie analizy chemicznej białek i kwasów nukleinowych oraz ich oczyszczania - prawidłowo dokumentuje, analizuje pod względem statystycznym, prezentuje i interpretuje wyniki badań biochemicznych - posługuje się prawidłową terminologią biochemiczną oraz podejmuje dyskusje na tematy biochemiczne ze specjalistami w tej dyscyplinie - posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień biochemicznych - wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wskazanego problemu biochemicznego w formie pisemnego referatu w języku polskim, ze wskazaniem pełnej dokumentacji - potrafi ustosunkować się do problemów etycznych stale otwieranych wskutek dynamicznego postępu we współczesnych naukach biologicznych - uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu zrozumienia zagadnień biochemicznych - zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2), wystarczającym do porozumiewania się, czytania prostych tekstów fachowych oraz korzystania z instrukcji prowadzenia doświadczeń oraz obsługi aparatury laboratoryjnej - jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej w biochemicznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania - wykazuje podstawową znajomość zasad finansowania badań, jako stymulatora rozwoju gospodarczego - potrafi brać udział w pracach zespołowych i rozumie potrzebę współdziałania przy tworzeniu i realizacji projektów długofalowych - wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych - rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych - rozumie potrzebę zachowania krytycyzmu wobec informacji dostępnej w środkach masowego przekazu, mających odniesienie do nauk biochemicznych oraz akceptuje potrzebę popularyzowania specjalistycznej wiedzy - rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy ogólnej wykraczającej poza ramy wiedzy fachowej (m.in. z zakresu filozofii, innych nauk humanistycznych oraz nauk społecznych) oraz dbałości o sprawność fizyczną, dla rozwoju osobistego i prawidłowych kontaktów społecznych