Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia, stacjonarne pierwszego stopnia

Astronomia, stacjonarne pierwszego stopnia (WFAI-0008-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Astronomia jest nauką ścisłą, której przedmiotem badań są ciała niebieskie i Wszechświat jako całość. Pomimo tego, że jest ona najstarszą z nauk przyrodniczych, to ciągle rozwija się w bardzo dynamiczny sposób i dostarcza duże ilości, często zaskakujących, informacji. Studia I stopnia na kierunku astronomia obejmują następujące grupy przedmiotów:
• przedmioty podstawowe (matematyczne, fizyczne i astronomiczne). Wśród przedmiotów matematycznych są kursy analizy matematycznej i algebry. Przedmioty fizyczne to między innymi: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii oraz I pracownia fizyczna. Przedmioty astronomiczne obejmują między innymi kurs astronomii ogólnej i sferycznej;
• grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje: elektrodynamikę, fizykę kwantową, laboratorium fizyczne, obserwacje astronomiczne, mechanikę klasyczną i relatywistyczną oraz fizykę układów planetarnych;
• przedmioty ogólne (język angielski, wybrany przedmiot humanistyczny i wychowanie fizyczne);
• program studiów przewiduje też grupę przedmiotów informatycznych.
Praktyka zawodowa odbywająca się poza uczelnią stanowi nieodłączny element studiów I stopnia. Studenci mogą włączyć się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze Zakładów: Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, Astronomii Gwiazdowej i Pozagalaktycznej, Astrofizyki Wysokich Energii oraz Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii Obserwatorium Astronomicznego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na astronomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu astronomii, fizyki i matematyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Rozumie on i umie opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Zna przynajmniej jeden z język obcy. Jest on przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia astronomii, fizyki lub niektórych innych kierunków studiów.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej i algebry z geometrią; zna podstawy matematycznych metod fizyki i astrofizyki posiada wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej i algebry z geometrią; zna podstawy matematycznych metod fizyki i astrofizyki zna twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa oraz metody statystycznej analizy danych zna narzędzia informatyczne wspomagające pracę astronoma, służące do opracowania, analizy i wizualizacji danych zna jeden z języków programowania oraz jeden z języków symbolicznych w zakresie podstawowym zna podstawowe algorytmy numeryczne stosowane w modelowaniu i opisie zjawisk fizycznych posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, w tym: 1. zna podstawowe pojęcia mechaniki klasycznej: mechaniki, fizyki statystycznej, termodynamiki, elektromagnetyzmu (w tym optyka i zjawiska falowe); 2. zna zarys współczesnego ujęcia teorii klasycznego pola elektromagnetycznego i jego oddziaływania z materią; 3. zna podstawowe pojęcia szczególnej i ogólnej teorii względności; 4. zna podstawowe pojęcia i prawa mechaniki kwantowej ma ugruntowaną wiedzę w zakresie podstaw astronomii i astronomii sferycznej posiada teoretyczną wiedzę z zakresu astrofizyki gwiazdowej ma podstawową wiedzę z zakresu radioastronomii zna podstawowe aspekty budowy, działania i zastosowania instrumentów astronomicznych zna podstawowe zasady BHP związane z typowymi miejscami pracy absolwentów astronomii posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych i prawnych związanych z pracą naukową i działalnością dydaktyczną zna zasadnicze przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych UMIEJĘTNOŚCI potrafi słownie i pisemnie w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne: formułować definicje i twierdzenia potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w fizyce i astronomii, posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i astrofizycznych oraz zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu astronomii potrafi posługiwać się pojęciami stosowanymi w poznanych działach fizyki potrafi samodzielnie przeanalizować proste zagadnienia fizyczne oraz astronomiczne poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, wskazania sposobu rozwiązania i uzyskania ostatecznego rezultatu potrafi zastosować narzędzia informatyczne do opracowania, analizy i wizualizacji danych potrafi programować w jednym z powszechnie stosowanych języku programowania oraz posługiwać się jednym z języków obliczeń symbolicznych potrafi zastosować podstawowe algorytmy numeryczne do rozwiązywania praktycznych problemów w astronomii potrafi dbać o bezpieczeństwo danych; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji, archiwizacji i szyfrowania danych potrafi samodzielnie przygotować, zaplanować oraz przeprowadzić optyczne obserwacje fotometryczne i podstawowe obserwacje radiowe, a także proste doświadczenia fizyczne; potrafi krytycznie ocenić wiarygodność otrzymanych wyników potrafi zredukować otrzymane dane obserwacyjne w oparciu o istniejące pakiety programów astronomicznych potrafi analizować dane pomiarowe i obserwacyjne, także z zastosowaniem metod analizy statystycznej potrafi mówić o zagadnieniach astronomicznych ogólnie zrozumiałym językiem potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu a także z innych wiarygodnych źródeł, łączyć je, dokonywać ich interpretacji jak również wyciągać wnioski i formułować opinie potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne dotyczące zagadnień astronomicznych lub fizycznych, w języku polskim i angielskim potrafi przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień astronomicznych, w języku polskim i angielskim posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2) w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem podręczników i literatury astronomicznej KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość nieustannej potrzeby poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu współczesnej astronomii i astrofizyki potrafi pracować w grupie umie formułować pytania służące poszerzeniu i uzupełnieniu własnego zrozumienia danego zagadnienia potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące terminowej i rzetelnej realizacji określonego przez siebie lub innych zadania rozumie i przestrzega uczciwości intelektualnej we własnym działaniu i osób drugich rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć współczesnej astronomii