Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Archeologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0004-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Licencjackie studia w zakresie archeologii trwają 3 lata (6 semestrów). Są przeznaczone dla osób, które pragną uzyskać podstawową wiedzę z archeologii i jej nauk pomocniczych, metod prowadzenia i dokumentowania wykopalisk oraz technicznego opracowywania źródeł archeologicznych. Nauczane przedmioty podzielono na 4 zasadnicze grupy.

  • ogólne – obejmujące podstawy wybranych nauk humanistycznych (np. historii starożytnej i średniowiecza, historii sztuki, etnografii, filozofii);
  • podstawowe – obejmujące nauki pomocnicze archeologii (np. antropologia fizyczna, nauki o ziemi, numizmatyka);
  • kierunkowe – najliczniejsza grupa zajęć pozwalająca na uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie archeologii: pradziejowej i nowożytnej, śródziemnomorskiej, Nowego Świata oraz metodologii, źródłoznawstwa archeologicznego, konserwacji zabytków;
  • zawodowe ćwiczenia terenowe – odbywająca się zasadniczo w miesiącach wakacyjnych praktyczna nauka zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk, m.in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na archeologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci mogą pracować w charakterze "techników" wykopaliskowych i laborantów muzealnych, w muzeach, służbach konserwatorskich i w wyspecjalizowanych firmach zajmujących się prowadzeniem ratowniczych prac wykopaliskowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Nowa matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia (poziom rozszerzony). Stara matura: punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia; oraz dodatkowe kryteria kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca znajomości problematyki archeologicznej na podstawie dwóch z podawanych przez Instytut Archeologii lektur.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę o miejscu archeologii w systemie nauk, jej specyfice oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, - zna i rozumie podstawową terminologię używaną w archeologii oraz w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, - ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat poglądów teoretycznych i założeń metodologicznych odnoszących się do rozwoju prehistorycznych i historycznych społeczności ludzkich, - ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz o procesach ich transformacji, w perspektywie historycznej i antropologicznej, - ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów chronologii i periodyzacji stosowanych w archeologii oraz metod datowania źródeł archeologicznych, - ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania i charakterystyki poszczególnych kategorii źródeł archeologicznych, - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu archeologii: epoki kamienia, epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu, epoki żelaza i cywilizacji klasycznych, średniowiecza i okresu nowożytnego, cywilizacji Nowego Świata - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych subdyscyplin archeologii i relacji pomiędzy nimi, - ma podstawową wiedzę o znaczeniu innych dyscyplin naukowych dla właściwego uprawiania archeologii, - ma elementarną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, tworzących środowiskowe uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w przeszłości oraz kontekstów występowania źródeł archeologicznych, - zna główne kierunki myśli teoretycznej współczesnej archeologii i wynikające z nich nurty badawcze w zakresie interpretacji kultury dawnych społeczeństw oraz rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, - zna podstawowe metody analizy i interpretacji zabytków archeologicznych oraz zasady ich publikacji, - ma podstawową wiedzę o najważniejszych, nowych osiągnięciach w obrębie poszczególnych subdyscyplin archeologii, - ma podstawową wiedzę o metodyce i procedurach warsztatu badawczego archeologa, zarówno w zakresie prac terenowych, jak i gabinetowych, - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, - ma podstawową wiedzę o systemie i metodach organizacji ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i obowiązujących regulacjach prawnych w tym zakresie, - ma podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach archeologicznych w Polsce i zagranicą oraz o sposobach ich działania. UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii informatycznych, - potrafi synchronizować zjawiska kulturowe na różnych obszarach geograficznych, - potrafi formułować i podejmować proste problemy badawcze w zakresie archeologii, z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, - potrafi sformułować wnioski wypływające z analizy danych archeologicznych, zaprezentować je oraz wskazać kierunki dalszych badań, - potrafi trafnie rozpoznać i opracować różne kategorie źródeł archeologicznych, - potrafi odnieść się do istniejących poglądów na temat związków pomiędzy kulturą materialną a procesami społecznymi i historycznymi, - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podstawowych zagadnień archeologii, korzystając z jej dorobku oraz z dokonań innych dyscyplin naukowych, - potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, z wykorzystaniem poglądów różnych autorów, - potrafi prowadzić dyskusję z archeologami, wykorzystując język specjalistyczny oraz różne techniki i kanały komunikacyjne (w języku polskim i w językach obcych, uznawanych za podstawowe dla określonych subdyscyplin archeologii), - potrafi przygotować krótką pracę pisemną w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, zawierającą wszystkie elementy niezbędne w profesjonalnym opracowaniu naukowym i spełniającą powszechnie przyjęte w literaturze naukowej wymagania edytorskie, - potrafi przygotować krótkie wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla danej subdyscypliny archeologii, oparte o różnorodne źródła archeologiczne, - potrafi aktywnie uczestniczyć w terenowych badaniach archeologicznych różnego typu, - potrafi wykonywać standardowe czynności eksploracyjne w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach różnego typu, - potrafi wykonać podstawowe kategorie dokumentacji wyników archeologicznych badań terenowych, - potrafi przedstawić wstępną interpretację wyników archeologicznych badań terenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod klasyfikacji i analizy danych, - potrafi zaproponować sposoby postępowania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego, - potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu i analizy danych archeologicznych i pokrewnych, - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia, uzupełniania i wzbogacania, - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania, - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role, zwłaszcza w trakcie archeologicznych badań terenowych, - ma świadomość znaczenia badań interdyscyplinarnych w nauce, - posiada elementarne umiejętności organizacyjne związane z przygotowaniem i realizowaniem badań archeologicznych, - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, - ma przekonanie o konieczności zachowywania profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej, - ma świadomość odpowiedzialności za stan zachowania dziedzictwa archeologicznego i konieczności aktywnego uczestniczenia w działaniach na jego rzecz, m.in. poprzez udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach, mających na celu prowadzenie różnorakich badań archeologicznych, ich promowanie oraz ochronę dziedzictwa archeologicznego.