Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Amerykanistyka > Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Amerykanistyka, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-0120-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku amerykanistyka oferują pogłębioną wiedzę odnoszącą się do politycznego i społeczno-kulturowego wymiaru funkcjonowania państw Ameryki Północnej i Łacińskiej. Połączenie w programie studiów problematyki północno- i latynoamerykańskiej pozwala nabyć wszechstronną wiedzę na temat regionu, systemów politycznych, polityki zagranicznej wybranych państw, procesów demokratyzacji, wpływu Stanów Zjednoczonych na politykę i stosunki gospodarcze Ameryki Łacińskiej oraz współczesnych wyzwań, napięć i konfliktów w regionie. Podczas studiów student pozna m.in. dzieje Stanów Zjednoczonych, procesy kolonizacji Ameryki Łacińskiej, problemy Kanady, zagadnienia migracyjno-etniczne czy współczesną literaturę amerykańską. Jednocześnie uzyska pogłębioną wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich zajęciach, jak współczesne instytucje polityczno-prawne oraz metody badań społecznych z elementami statystyki. Integralną częścią programu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego (także dzięki zróżnicowanej ofercie kursów fakultatywnych w języku angielskim) oraz nauka języka hiszpańskiego.
Wybierając jedną z dwóch oferowanych ścieżek (Ameryka Północna lub Ameryka Łacińska) student będzie mógł pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i preferencjami. Wśród treści kształcenia przekazywanych w ramach ścieżki znajdują się m.in. kwestie związane z mechanizmami polityki poszczególnych państw (Stany Zjednoczone, Kanada, państwa latynoamerykańskie) w wymiarze krajowym i międzynarodowym; miejsce i znaczenie USA/Brazylii w stosunkach międzynarodowych, różnorodne aspekty kultury, religii i obyczajów USA i Kanady/Ameryki Łacińskiej i Karaibów, religii i tradycji. Wybór ścieżki następuje na podstawie deklaracji studentów dokonywanej pisemnie.
Aż 38% zajęć realizowanych jest w ramach przedmiotów fakultatywnych, co pozwala studentowi na elastyczne i świadome planowanie procesu uczenia się. Dzięki takiemu podejściu oraz przy równoczesnym stałym aktualizowaniu treści kształcenia, student otrzymuje kompleksową wiedzę z zakresu studiów amerykanistycznych.
Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:
• wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich);
• konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami amerykańskimi;
• wymianach studenckich objętych programem Erasmus+ oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (TransAtlantic Studies),
• studenckich kołach naukowych;
• oraz innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje amerykańskie (święta niepodległości poszczególnych państw amerykańskich, Dni Amerykańskie, Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta amerykańskie).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na amerykanistyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe