Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Amerykanistyka > Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Amerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0120-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia na kierunku amerykanistyka to studia integrujące wiedzę z zakresu polityki, stosunków międzynarodowych, wojskowości i technologii, migracji, mediów, zróżnicowania religijnego czy literatury. Wiedza o Ameryce to zarazem wiedza o odmiennych kulturach, tradycjach, modelach zachowań i sposobach myślenia, którą można skutecznie wykorzystać w życiu społecznym i zawodowym. Warte podkreślenia jest uwzględnienie w programie studiów zagadnień związanych zarówno z polityką, społeczeństwem i kulturą Stanów Zjednoczonych, jak i problematyką kanadyjską. Nacisk na przygotowanie językowe (np. specjalistyczne translatoria, kursy w języku angielskim) pozwala na wykształcenie absolwentów zdolnych do krytycznej analizy dokumentów historycznych oraz aktualnych przekazów medialnych dotyczących państw Ameryki Północnej, a także do swobodnego podejmowania dyskusji na te tematy w języku polskim oraz angielskim. Koncepcja kształcenia opiera się na przekonaniu o konieczności łączenia treści ogólnych z zakresu nauk społecznych, rozwijających umiejętność analizy i interpretacji zjawisk społecznych, z przedmiotami kierunkowymi, dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki amerykanistycznej. Dzięki bogatej ofercie kursów fakultatywnych, których tematyka obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania państw północno- i latynoamerykańskich oraz ich wzajemnych relacji, studenci uzyskują kompleksową wiedzę na temat regionu.
Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestnictwa w:
• wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
• konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami amerykańskimi;
• wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (Transatlantic Studies);
• studenckich kołach naukowych;
• oraz innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje amerykańskie (święta niepodległości poszczególnych państw amerykańskich, Dni Amerykańskie, tradycyjne święta amerykańskie)

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na amerykanistyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - Posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społecznym w ujęciu historycznym i współczesnym - Dysponuje wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich - Ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych na kontynentach amerykańskich - Posiada wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich - Dysponuje podstawową wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich - Posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych - Zna podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i prawne w wymiarze amerykańskim - Zna elementy charakterystyczne dla amerykańskich demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich - Ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach - Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we współczesnych społeczeństwach amerykańskich - Dysponuje wiedzą teoretyczną na temat zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej UMIEJĘTNOŚCI - Potrafi dostrzegać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich - Prawidłowo analizuje zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich - Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich - Potrafi badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach amerykańskich - Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną odnoszącą się do najważniejszych norm społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich - Umie gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich - Potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy procesów zachodzących w społeczeństwach amerykańskich - Analizuje relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi - Dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich - Rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie - Umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na kontynentach amerykańskich - Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Jest świadomy roli jaką powinien odegrać w życiu społecznym poprzez wdrażanie podstawowej wiedzy i umiejętności - Jest przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich - Ma potrzebę dalszego uzyskiwania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym - Jest przygotowany do wykonywania istotnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych - Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności wdrażając je w życiu publicznym, w tym zawodowym - Jest społeczenie wrażliwy na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji - Potrafi przygotowywać projekty społeczne współpracując z innymi osobami w celu uzyskania jak najwyższej efektywności i jakości pracy