Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja, niestacjonarne drugiego stopnia

Administracja, niestacjonarne drugiego stopnia (WPA-0001-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia stanowią kontynuację trzyletnich studiów administracyjnych I stopnia. Program studiów w systemie punktów ECTS obejmuje 3 grupy przedmiotów: obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne. Grupę przedmiotów obowiązkowych stanowią: zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka, prawo europejskie, postępowanie sądowoadministracyjne, historia myśli ustrojowej i społecznej, seminarium magisterskie (I rok); polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, fundusze strukturalne i projekty UE, seminarium magisterskie (II rok). Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 4 przedmioty podstawowe. Do końca I roku studiów wymagane jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie B2+. Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 130 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu magisterskiego. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na administracji

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Przygotowują również do skutecznego funkcjonowania w instytucjach niepublicznych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dyplom licencjata z kierunku administracja lub dyplom magisterski z kierunku prawo, na podstawie złożonych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: ma poszerzoną wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym nauk o administracji na tle innych nauk społecznych, wiedzę z zakresie ekonomii i zarządzania oraz pojęcia i terminologię w ich zakresie. Posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji, a także jednostek niepublicznych oraz relacje i sposób funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych instytucji publicznych, a także relacje i zależności prawne, społeczne i polityczne między różnymi systemami prawa, instytucjami i organami. Ma wiedzę o jednostce, jej prawach i obowiązkach. Zna metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych oraz metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji właściwych dla zakresu podejmowanych czynności. Ma wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposobie ich powoływania oraz kompetencjach, a także o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz organach i organizacjach międzynarodowych. Ma wiedzę o rozwoju administracji, doktryn politycznych, prawnych i znajomość ewolucji instytucji oraz koncepcji w obszarze działania administracji, a także interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, w tym humanistyczną oraz etyczną niezbędną dla rozumienia funkcjonowania administracji. Ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna zasady podejmowania własnej działalności gospodarczej. Posiada znajomość różnych aspektów działania administracji. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje. Potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą oraz terminologią z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym zakresie. Potrafi samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia i zgodnego i prawem, etyką oraz zasadami logiki uzasadnienia decyzji stosowania prawa, a także zastosować techniki, metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania administracji. Potrafi prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w obrębie administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania problemów zawodowych. Potrafi przygotować samodzielnie wystąpienie ustne i opracowanie pisemne z zakresu zagadnień szczegółowych w obrębie kierunku administracja z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk o administracji. Posiada umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy i proponowania rozstrzygnięć problemów z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza grona specjalistów. Potrafi wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w administracji. Posiada umiejętność komunikowania się ze specjalistami w zakresie nauk administracyjnych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2+. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozumie potrzebą stałego dokształcania się. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role w grupie zawodowej oraz odpowiednio określać priorytety dla realizacji zadań w pracy zawodowej. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, w tym prawnych, z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji oraz zaprojektować drogę własnego rozwoju zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. Potrafi projektować i wykonywać zadania zawodowe oraz ma świadomość odpowiedzialności za ich skutki w środowisku społecznym. Potrafi wykazać aktywną postawę obywatelską.