Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja, stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja, stacjonarne pierwszego stopnia (WPA-0001-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów w systemie punktów ECTS obejmuje 3 grupy przedmiotów: obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne. Grupę przedmiotów obowiązkowych stanowią: ustrój samorządu terytorialnego, konstytucyjny system organów państwowych, historia administracji, nauka administracji, wstęp do prawoznawstwa (I rok); podstawy makro- i mikroekonomii, prawo administracyjne, podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, informatyka (II rok); postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, finanse publiczne i prawo finansowe (III rok). Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 5 przedmiotów podstawowych. Do zaliczenia pierwszego roku studiów wymagane jest zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego, zaś warunkiem zaliczenia trzeciego roku jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego w stopniu średnim (poziom B2). Program studiów przewiduje odbywanie praktyk zawodowych. Do zaliczenia studiów wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na administracji

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Przygotowują również do skutecznego funkcjonowania w instytucjach niepublicznych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późniejszymi zmianami. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy: podstawową wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym nauk o administracji na tle innych nauk społecznych, a także podstawową wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania oraz zna podstawowe pojęcia oraz terminologię w ich zakresie. Posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji, a także innych jednostek i zna podstawowe relacje i sposób funkcjonowania instytucji publicznych w skali krajowej i na tle międzynarodowym. Ma podstawową wiedzę o jednostce, jej prawach i obowiązkach. Zna podstawowe metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych, a także podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji. Ma podstawową wiedzę o ewolucji administracji oraz instytucji funkcjonujących w obszarze jej działania, a także podstawową interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, w tym humanistyczną oraz etyczną niezbędną dla rozumienia funkcjonowania administracji. Ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego. Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w zakresie mikro i makroekonomicznym. Ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna podstawowe zasady podejmowania własnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie umiejętności: potrafi interpretować podstawowe zjawiska prawne, polityczne oraz ekonomiczne w zakresie nauk o administracji, ekonomii i zarządzania, a także potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą oraz terminologią z ich zakresu i pozyskiwać dane dla analizowania zachodzących w nich procesów i zjawisk. Potrafi zaproponować i uzasadnić samodzielne rozwiązanie elementarnych problemów, w tym samodzielnie analizować, interpretować i wykorzystać podstawowe materiały, m.in. instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia prostych decyzji stosowania prawa, a także zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania administracji. Potrafi przygotować wystąpienie ustne oraz pisemne z wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz praktyki, a także w elementarnym stopniu prognozować przebieg procesów i zjawisk prawnych oraz ekonomicznych z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o administracji i nauk ekonomicznych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prawidłowego analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów zawodowych. Potrafi wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania podstawowych informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w administracji. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych: potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się. Potrafi uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role w grupie zawodowej. Potrafi odpowiednio określać priorytety dla realizacji zadań w pracy zawodowej. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu prostych projektów społecznych, w tym prawnych, z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji, Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. Potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego.