Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Świadczenia i ubezpieczenia

Pomoc materialna

Studenci mogą ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium socjalnego

o   stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

o   stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o świadczenia jest wypełnienie wniosku na platformie USOSweb. Następnie wnioski w formie papierowej należy złożyć do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej.

Stypendium socjalne jest przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którą należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przeznaczone dla studentów, którym dodatkowo codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub znacząco utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne jest skierowane do studentów ze stopniem niepełnosprawności udokumentowanym orzeczeniem odpowiedniego organu.

Zapomoga jest przyznawana studentom, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci uzyskujący wysoką średnią ocen i/lub wykazujący się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Także studenci I roku, a ubiegłoroczni maturzyści, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeśli uzyskali tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.

Wysokość świadczeń jest ustalana na dany rok akademicki lub semestr roku akademickiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Działu Spraw Studenckich Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ lub Samorządu Studentów UJ.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia są publikowane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ubezpieczenie

Studenci obywatele polscy, do ukończenia 26 roku życia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ są zgłaszani przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 Studenci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Szczegóły można znaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Studenci z uczelni z terytorium Unii Europejskiej powinni przed przyjazdem wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Studenci spoza UE powinni wykupić ubezpieczenie ważne na terenie Polski.

Dodatkowo po przyjeździe studenci cudzoziemcy mogą zakupić ubezpieczenie zdrowotne w polskiej placówce NFZ.

Świadczenia i udogodnienia specjalne

Potrzebami osób z niepełnosprawnościami, wyrównywaniem szans i adaptacją procesu edukacyjnego zajmuje się Dział ds. Osób Niepełnosprawnych.